Szukasz wyjątkowego
mieszkania w Gdańsku-Kowalach?

ZAMIESZKAJ 12 MINUT OD CENTRUM GDAŃSKA

ATRAKCYJNA
CENA

ZIELONA
OKOLICA

ATRAKCYJNE
METRAŻE

NISKE KOSZTY
EKSPLOATACJI

Wypełnij formularz
a przedstawimy Ci indywidualną ofertę

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) jest POLNORD S A. z sie­dzibą w Gdyni (...) Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) jest POLNORD S A. z sie­dzibą w Gdyni, przy ul. Ślą­skiej 35/37, 81-310 Gdy­nia. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne. Oso­bie, któ­rej dane doty­czą przy­słu­guje praw wglądu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich popra­wia­nia, żąda­nia zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia danych oraz ich usu­nię­cia z bazy.